Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Industrie   >   Op de werkplaats

Lawaai op de werkplaats - Pans Consultancy

Werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan lawaai tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen. Hiertoe moet de werkgever onder meer aandacht besteden aan het niveau, de aard en de duur van de blootstelling. 

De voorwaarden voor de lawaaiblootstelling op de werkplaats zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 16/01/2006. Dit KB is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6/02/2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai).

Voor de beoordeling van de lawaaiblootstelling op de werkplaats zijn in dit KB zogenoemde grens- en actiewaarden vastgesteld voor de dagelijkse niveaus van blootstelling en voor de piekgeluidsdruk. 

Wat wij doen voor U

Geluidsdosimetrie op de werkplaats

De lawaaiblootstelling op de werkplaats wordt rechtstreeks bepaald via geluidsdosimetrie. Hiertoe wordt een werknemer voorzien van een (discrete) akoestische dosimeter. De dosimeter wordt op het lichaam van de werknemer gedragen en registreert het geluid gedurende één of meerdere werkdagen. Na afloop van de meetcampagne worden alle akoestische meetwaarden uit de dosimeter rechtstreeks in de computer geladen en verwerkt.


> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Geluidsdosimetrie - Pans Consultancy

Geluidsmetingen en -kaarten op de werkplaats

De geluidskaart is een gekleurde weergave van het akoestisch klimaat op de arbeidsplaats. De kaart wordt opgemaakt d.m.v. een reeks geluidsmetingen op een regelmatig raster/grid dat de te onderzoeken arbeidsplaats volledig overlapt. De meetdata wordt via een computerprogramma geïnterpoleerd tot een contourenkaart. De geluidskaart is een akoestische foto die u de mogelijkheid geeft om kritische geluidszones te identificeren, af te bakenen en gerichte saneringsmaatregelen te nemen.   


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.


Geluidsmetingen en -kartering - Pans Consultancy

Geluidsaneringsonderzoek op de werkplaats

Via een geluidsmeetcampagne en/of de opmaak van een geluidskaart zijn de kritische geluidzones geïdentificeerd en kan onderzocht worden welke geluidsbeperkende maatregelen best genomen worden om de lawaaiblootstelling van de werknemers te beperken.

In het geluidsaneringsonderzoek worden geluidsbeperkende maatregelen voorgesteld rekening houdende met de technologisch verantwoorde mogelijkheden en de beste beschikbare technieken.


> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Geluidsaneringsonderzoek - Pans Consultancy